Untitled Post

 ENAM PULUH SAHABAT NABI

1) MUSH’AB BIN UMAR : Duta Islam yang pertama. 

2) SALMAN AL-FARISI : Pencari kebenaran. 

3) ABU DZAR AL-GHIFARI : Tokoh gerakan hidup sederhana. 

4) BILAL BIN RABAH : Muadzin Rasulullah … Lambang persamaan derajat manusia. 

5) ABDULLAH BIN UMAR : Tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 

6) SA’AD BIN ABI WAQQASH : Singa yang menyembunyikan kukunya. 

7) SHUHAIB BIN SINAN : Abu Yahya yang selalu mendapat laba. 

8)MU’ADZ BIN JABAL : Cendekiawan Muslim yang palin tahu mana yang halal dan mana yang haram. 

9) MIQDAD BIN ‘AMR : Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat. 

10) SA’ID BIN AMIR : Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan. 

11) HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB : Singa Allah dan panglima syuhada. 

12) ABDULLAH BIN MAS’UD : Yang pertama kali mengumandangakn Al-Qur’an dengan suara merdu. 

13) HUDZAIFAH IBNUL YAMAN : Seteru kemunafikan – Kawan keterbukaan. 

14) ‘AMMAR BIN YASIR : Seorang tokoh penghuni surga. 

15) ‘UBAIDAH BIN SHAMIT : Tokoh yang gigih menentang penyelewengan. 

16) KHABBAB BIN ARATS : Guru besar dalam berkorban. 

17) ABU ‘UBAIDAH IBNUL JARRAH : Orang kepercayaan ummat. 

18) UTSMAN BIN MAZH’UN : Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi.

19) ZAID BIN HARITSAH : Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah. 

20) JA’FAR BIN ABU THALIB : Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah. 

21) ABDULLAH IBNU RAWAHAH : Yang bersemboyan : Wahai diri …. Jika kau tidak gugur di medan juang …. Kau tetap akan mati … Walau di atas ranjang. 

22) KHALID IBNUL WALID : Ia selalu waspada, dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa. 

23) QEIS BIN SA’AD BIN ‘UBADAH : Kalau tidaklah karena Islam, maka ia lah ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai. 

24) UMEIR BIN WAHAB : Jagoan Quraisy yang berbalik membela Islam yang gigih. 

25) ABU DARDA : Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa. 

26) ZAID IBNUL KHATTHAB : Rajawali pertempuran Yamamah.

27) THALHAH BIN UBAIDILLAH : Pahlawan perang Uhud. 

28) ZUBAIR BIN AWWAM : Pembela Rasulullah s.a.w. 

29) KHUBAIB BIN ‘ADI : Pahlawan yang syahid di kayu salib. 

30) UMEIR BIN SA’AD : Tokoh yang tak ada duanya. 

31) ZAID BIN TSABIT : Penghimpun Kitab Suci Al-Qur’an.

32) KHALID BIN SA’ID BIN ‘ASH : Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama. 

33) ABU AIYUB AL-ANSHARI : Pejuang di waktu senang ataupun susah. 

34) ABBAS BIN ABDUL MUTHALIB : Pengurus air minum untuk Kota Suci Mekah dan Madinah (Haramain). 

35) ABUHURAIRAH : Otaknya menjadi gudang perbendaharaan pada masa Wahyu. 

36) AL BARRA’ BIN MALIK : Allah dan Surga. 

37) UTBAH BIN GHAZWAN : “Esok lusa akan kalian lihat Pejabat-pejabat Pemerintah yang lain daripadaku” 

38) TSABIT BIN QEIS : Juru bicara Rasulullah. 

39) USAID BIN HUDLAIR : Pahlawan hari Saqifah. 

40) ABDURRAHMAN BIN ‘AUF : “Apa sebabnya anda menangis, Hai Abu Muhammad”. 

41) ABU JABIR ABDULLAH BIN ‘AMR BIN HARAM : Seorang yang dinaungi malaikat. 

42) AMR IBNUL JAMUH : “Dengan cacat pincangku ini, aku bertekad merebut surga”. 

43) HABIB BIN ZAID : Lambang kecintaan dan pengurbanan. 

44) UBAI BIN KA’AB : “Selamat nagimu, hai Abu Munzir, atas ilmu yang kau capai”. 

45) SA’ADZ BIN MU’ADZ : “Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr”. 

46) SA’AD BIN UBADAH : Pembawa bendera Anshar. 

47) USAMAH BIN ZAID : Kesayangan, putera dari kesayangan.

48) ABDURRAHMAN BIN ABI BAKAR : Pahlawan sampai saat terakhir. 

49) ABDULLAH BIN ‘AMR BIN ‘ASH : Tekun beribadat dan bertaubat. 

50) ABU SUFYAN BIN HARITS : Habis gelap terbitlah terang. 

51) ‘IMRAN BIN HUSHAIN : Menyerupai malaikat. 

52) SALAMAH BIN AL-AKWA : Pahlawan pasukan jalan kaki. 

53) ABDULLAH BIN ZUBEIR : Seorang tokoh dan syahid yang luar biasa. 

54) ABDULLAH BIN ABBAS : Kyai ummat ini. 

55) ‘ABBAD BIN BISYIR : Selalu disertai cahaya Allah. 

56) SUHEIL BIN ‘AMAR : Dari kumpulan orang yang dibebaskan, masuk golongan para pahlawan. 

57) ABU MUSA AL-ASY’ARI : Yang penting keikhlasan, kemudian terjadilah apa yang akan terjadi. 

58) THUFEIL BIN ‘AMR AD-DAUSI : Suatu fithrah yang cerdas.

59) ‘AMR BIN ‘ASH : Pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi. 

60) SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH : Sebaik-baik pemikul Al-Qur’an.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement